slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Informační list

 

Informační list pro rodiče

Vážení rodiče,
chtěli bychom Vám předložit „Informační list“ o Základní škole Svatoplukova 11, Olomouc, který by Vám mohl usnadnit vzájemnou spolupráci a taktéž získat nejdůležitější informace pro školní rok 2017/2018.

Eva Navrátilová,pověřená řízením

Kontaktní spojení:
Telefony:  

ředitel 585 425 644
zástupce ředitele 585 411 540
kancelář 585 411 539
MŠ Řepčínská 585 425 642
MŠ Svatoplukova 585 411 757
MŠ Na Trati 585 425 524
Školní jídelna (ŠJ Terera) 585 427 342

E-mail školy:  zssvatoplukova@volny.cz 
                       info@zssvatoplukova.cz 
Webové stránky školy: www.zssvatoplukova.cz

Termíny prázdnin:

Podzimní: 26.10 a 27.10.2017
Vánoční: 23.12. 2017 – 2.1.2018, vyučování bude zahájeno 3.1.2018
Pololetní: 2.2.2017
Jarní: 5.3.-11.3.2018
Velikonoční: 29.3.-30.3.2018
Hlavní: 2.7. - 31.8.2018

 Konzultační hodiny vyučujících zde
Konzultační hodiny výchovné poradkyně  (p. uč.V. Hanusové):
 - po telefonické domluvě

Přijímací zkoušky na střední školy:

Termín přijímacích zkoušek na SŠ (1. kolo):  v termínu od 22.4. - 30.4.2018 obory vzdělávání s maturitní zkouškou

Podrobné pokyny pro vyplňování přihlášek, odevzdání přihlášek a veškeré informace o přijímacím řízení možno získat na schůzce rodičů vycházejících žáků s výchovnou poradkyní (termín: leden – bude upřesněno), popř. na konzultačních hodinách s VP.

Zápis k povinnému předškolnímu vzdělávání a do  1.roč.ZŠ pro šk.rok 2018/2019  proběhne  od 1.4.- 30.4.2017– bude upřesněno.

Zápis do MŠ pro šk.r.2018/2019 bude v termínu 2.5. – 16.5.2018 a bude stanoven po dohodě se zřizovatelem a vyvěšen v časovém předstihu na obvyklých místech.

Nabídky povinně volitelných předmětů pro školní rok 2018/2019:
 • Technická praktika
 • Kreativní činnosti
 • Příprava pokrmů
Nabídka zájmových útvarů pro školní rok 2017/2018:
 • anglický jazyk
 • školní časopis
 • míčové hry,
 • pěvecký
 • výpočetní technika a internet pro žáky od 3 třídy
 • sportovní pro 1. i 2. st.
 • keramika
 • ruský jazyk
 • malý čtenář
 • dramatický
 • podrobný rozpis zde
Vybrané akce pořádané školou:
 • Cestička do školy - pro budoucí prvňáčky
 • Soutěž o nejkrásnější dýni
 • Okénko do 1. třídy
 • Dílny s rodiči
 • Den otevřených dveří
 • Vánoční strom + koledy
 • Mikuláš
 • Vánoční turnaj ve vybíjené
 • Společná hodina s MŠ a 1. třída
 • Karneval
 • Velikonoce
 • Den Země - ekologické dny
 • Besídka ke dni matek
 • Den dětí MŠ a ZŠ
 • Škola nanečisto ( budoucí prvnáci)
 • V průběhu celého roku spolupracujeme s MŠ
Nejdůležitější úkoly ve školním roce 2017/2018:
 • pokračování ve výuce dle vlastního ŠVP (Školní vzdělávací program)
 • výchovně-vzdělávací proces – neustále zvyšovat kvalitativní stránku
 • spolupráce rodina – škola
 • boj proti násilí, šikaně – prevence
 • důraz na mimoškolní činnost
 • spolupráce škola – PPP
 • pokračování v etapě v technicko - estetickém " zkulturnění" vzhledu školy
Možnost půjčování knih ve školní knihovně (zajišťuje p. uč. Halabicová )

Výpůjční doba:  úterý 9:40 - 9:55 hodin
                         čtvrtek  9,40 – 9,55 hodin

Různé:
 • přístupné materiály: na web.stránkách popř. kdykoli k nahlédnutí -„Školní řád“, aj.
 • omlouvání žáků do 3 dnů (i telefonicky)
 • výběr částky 100 Kč na SRPŠ (nejstarší dítě na škole)
 • LVZ 7. tříd + zájemci 2.st.  termín14.1. - 19.1. 2018
 • Škola v přírodě 1. – 5. třída (28.5. - 1.6. 2018)
 • Pravidelné exkurze,vycházky,tématické besedy,sport.soutěže a jiné mimoškol.akce
 • Návštěva UP