slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Školní poradenské pracoviště

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) na Základní škole a mateřské škole Olomouc, Svatoplukova 11, zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických a poradenských služeb přímo na škole.

 

ŠPP je tvořeno metodikem prevence, Mgr. Ivou Kohoutkovou, výchovným poradcem, Mgr. Vladimírou Hanusovou, školním asistentem, Žanetou Brablík Himrovou, a školním psychologem, Mgr. Ivetou Křepelovou. Náplň práce pracovníků ŠPP se řídí vyhláškou 103/2014 Sb. a orientuje se především na preventivní, diagnostické, intervenční a metodické činnosti ve prospěch žáků, rodičů a učitelů. Všichni členové týmu spolu navzájem spolupracují a jejich činnosti se vzájemně prolínají. Úzce spolupracují s pedagogy školy, vychovatelkami školní družiny a poradenskými zařízeními (Pedagogicko-psychologická poradna, Středisko výchovné péče, Speciálně pedagogické centrum apod.).

 

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich rodičům i pedagogům. Snaží se pomáhat při zvládání a řešení výukových, výchovných a vztahových obtíží. Pracovníci ŠPP spolupracují s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, podílí se na třídnických hodinách ve spolupráci s učitelem, poskytují úvodní poradenskou konzultaci dítěti, které je samo vyhledá, poskytnou krizovou intervenci dítěti, které se ocitne v psychicky mimořádné situaci, vytváří podmínky

k maximálnímu využití potenciálu dítěte, provádí opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole, provádí anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole.

 

Konzultační hodiny školního psychologa:

ÚT: 14:00 – 15:00

PÁ: 7:00 – 9:00

po předchozí domluvě i v jiný čas

Kontakt: krepelova.iveta@centrum.cz ; 608 617 662

 

Konzultační hodiny výchovného poradce:

ÚT: 13:45 - 14:30

po předchozí domluvě

Kontakt:  v.hanusova@centrum.cz

 

Konzultační hodiny metodika prevence:

ST: 10:50 - 11:35

Kontakt: macika@email.cz

 

Konzultační hodiny školního asistenta:

po předchozí domluvě

Kontakt: himrovazaneta@seznam.cz